Nagyböjt harmadik vasárnapja a Szent Kereszt tiszteletének van szentelve. Liturgia közben a keresztet az oltárról a közösség középpontjába helyezzük, hogy megváltásunk szimbólumának hódolhassunk. Amikor a pap a kereszt előtt meghajlik vagy leborul, nem a fának vagy a vasnak hódol, hanem Krisztusnak és az ő nagy-nagy szeretetének, amelyet a kereszt jelent. A köré helyezett virágok pedig azt az illatot, édességet és szépséget jelentik, amelyet a kereszt az élet számára hozott.

Isten nagy plusz jele
A mai napon arról fogunk beszélni, hogy milyen jelentése és jelentősége lehet a keresztnek a mi életünkben. Egy kislány iskolába ment, hogy a matematika titkait kutassa. El volt ragadtatva az osztás, a szorzás, a kivonás és az összeadás jeleitől. A plusz jel megtanulása utáni vasárnapon észrevette az oltár mögött a keresztet, amelyet addig is sokszor látott már. Most azonban le volt nyűgözve és azt súgta édesapjának: „Mit keres az a plusz jel az oltár hátánál?” A kislánynak a kérdése teljesen természetes volt, de sokkal többet mondóbb, mint első látásra, mert a kereszt valóban Isten nagy plusz jele.

Isten erejének plussza
A kereszt azt jelenti, hogy az embernek nem kell csak saját erőforrásaira támaszkodnia. Gazdálkodhat Isten erejének nagy plusszával is. Isten hatalmas erőt ültetett a természetbe. Egyetlen egy pohár vízben annyi energia van, ami elég egy óceánjáró hajó meghajtásához. Isten, aki ennyi erőt helyezett el a természetben, vajon elutasítaná gyermekeit, amikor erőt kérnek tőle gyengeségeikben? Jézus megtanított nekünk valamit a mi Istenünkről: ő olyan Isten, aki erőt ad a gyengélkedőknek. Az ember gyengesége Isten erejével párosulva olyan képességet jelent, ami minden életünkben adódó akadályt legyőz.

Isten megbocsátásának plussza
Annak az embernek, aki bűnös mivoltának terhét viseli, az érzést, hogy soha nem bocsátanak meg neki, hogy soha sem nézhet szembe az Istennel vagy felebarátaival, ennek az embernek a kereszt Isten megbocsátásának nagy plusszát jelenti. „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek”, imádkozta Jézus a kereszten. Szent Pál apostol pedig ezt mondja: „Isten azzal mutatta meg irántunk való nagy szeretetét, hogy Krisztus meghalt értünk akkor, amikor még bűnösök voltunk” (Róm 5,8). Ha a legnehezebb dolog magunknak megbocsátani, akkor az a tény, hogy Isten megbocsátott nekünk és elfogadott minket, segít megbocsátani magunknak is. Ha Ő elfogad minket, nekünk is el kell fogadnunk magunkat. A bűnös ember Isten nagy irgalmával összeadva számunkra üdvösséget, teljességet, Istennel és magunkkal való kibékülést jelent.

Az új élet plussza (többlete)
Plusz erő. Plusz megbocsátás. Harmadsorban plusz új élet. Krisztus életének hozzáadása a mi életünkhöz nemcsak egy egyszerű „hozzátétel”, úgy mint ahogy egy alma mellé egy másik almát téve két almát kapunk. Sokkal inkább ahhoz hasonlít, mint amikor oxigént adunk a hidrogénhez, és egy teljesen új valamit – vizet – kapunk. Ahogyan Szent Pál tanítja: „Ezért aki Krisztusban van, új teremtmény; a régiek elmúltak, s íme, újak keletkeztek” (2Kor 5,17). Aki Krisztusban van, annak élete új középpontot kap. Az ember Krisztussal együtt új élet, új értelem, új célok, új értékek, egy teljesen új személy.

Az örök élet plussza
Plusz erő. Plusz megbocsátás. Plusz új élet. Negyedjére pedig plusz örök élet. Krisztus előtt az élet legnagyobb mínusza a halál volt. Krisztus fogta ezt a nagy mínusz jelet és ráhelyezte feltámadását, s így átalakította az élet nagy plusz jelévé. „Krisztus azonban feltámadt a halottak közül, mint az elszenderültek zsengéje. Mert amint egy ember által lett a halál, úgy egy ember által lett a halottak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban mindnyájan életre fognak kelni” (1Kor 15,20-22). Jézus pedig ezt mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz bennem, ha meghalt is, élni fog” (Jn 11,25). A haldokló ember plusz Krisztus egyenlő az örök élettel, olyan hellyel, „Amit szem nem látott, fül nem hallott, ami az ember szívébe föl nem hatolt, azt készítette Isten azoknak, akik szeretik őt” (1Kor 2,9).

Isten szeretetének plussza
Plusz erő. Plusz megbocsátás. Plusz új élet. Plusz örök élet. Ötödsorban plusz Isten szeretete. A kereszt nagyon beszédes jel és szimbólum. Garancia arra, hogy Isten a legvégsőkig elmegy értünk; soha nem fogja kezeit mosni miattunk, soha nem fog hagyni elveszni. A kereszt beszél: íme mennyire szeret minket Istenünk. Annyira törődik velünk, hogy saját Fiát adja halálra a mi bűneinkért. Ismét mondja nekünk a kereszt: nem létezik ettől nagyobb szeretet. Isten végtelen szeretetéről beszél nekünk, amely akkor sem szűnt meg, amikor keresztre volt feszítve. Töröljétek ki a keresztet az életetekből, és rájöttök, hogy semmi biztosítékotok nem marad arra vonatkozóan, hogy életetek ér valamit. Töröljétek ki a keresztet a világegyetem szívéből, és ez hideg és bezárt lesz. De a kereszt mellett Szent Pállal együtt énekelhetjük: „Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongatás? Üldözés, éhség, mezítelenség, veszedelem, vagy kard? … De mindezeken győzedelmeskedünk azáltal, aki szeret minket. Abban ugyanis biztos vagyok, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem erők, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van” (Róm 8,35.37-39)

A végső győzelem plussza
Plusz erő. Plusz megbocsátás. Plusz új élet. Plusz örök élet. Plusz Isten szeretete. Hatodsorban az ember plusz Krisztus, a végső győzelem ígérete. Szent Pál apostol azt írja a Kolosszeikhez írt levelében, hogy Krisztus a kereszten „lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és diadalmaskodott rajtuk” (Kol 2,15). Keleti egyházunk hitében a keresztet soha nem tekintjük a feltámadástól elkülönítve. A keresztény hit Krisztus keresztjében egy életre-halálra szóló küzdelmet lát a rosszal, a feltámadás pedig ennek a végleges legyőzése. Az ember Krisztussal együtt végső győzelmet arat. „Legyen hála Istennek, aki megadta nekünk a győzelmet a mi Urunk Jézus Krisztus által” (1Kor 15,57).

A „plusz” emberek
Kétfajta ember létezik: plusz emberek és mínusz emberek. Azok az emberek, akiknek jelük a mínusz, soha sem szereznek örömet másoknak. Inkább elveszik másokét. Amikor elhagyod a társaságát, hitedben gyengébbnek érzed magad, gyengébbnek a szeretetre, gyengébbnek a reménységben. Megköszönjük azonban Istennek, hogy létezik egy másik csoport ember – Isten népének csoportja – a kereszt emberei, akik Isten Fiának hitében élnek: a plusz emberek. A Biblia a „föld sójá”-ak”, a „világ világosságá”-nak és „Krisztus jóillatá”-nak nevezi őket. Ők adnak az élethez: bátorságot, hitet, szeretetet, reményt, békét, örömet.
Ma, a Szent Kereszt előtt hódoló vasárnapon, Isten virágokkal szépen feldíszített nagy plusz jelére tekintve emlékezzünk meg arról, hogy:
1. Az ember nincs egyedül problémáival, bajaival. Segíthet neki Isten jelenlétének, szeretetének és gondoskodásának nagy plussza.
2. A bűnös ember + Isten = megbocsátás.
3. Az összezavarodott ember + Krisztus = új cél, új értelem, egy teljesen új személy.
4. A bűntől lesújtott ember + Krisztus = „Isten békéje, mely minden értelmet felülhalad”.
5. A haldokló ember + Krisztus = örök élet Istennel a mennyben.
6. A gyenge ember +Krisztus = erő. „Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad” (Fil 4,13).
7. A kétségbeesett ember + Krisztus = reménység, ami azt mondja: „Nem kell ebben az állapotban maradnod. Te, úgy ahogy vagy, plusz Isten megváltó ereje = az a személy, aki szeretnél lenni, az a személy, akiről Isten elmondhatja: ez az én szeretett fiam vagy leányom, akiben nekem kedvem telik”.

Imádság
Uram, ma, amikor szent kereszted előtt leborulunk, nem a fának vagy a vasnak hódolunk, hanem az emberiség valaha ismert legnagyobb győzelmének – a Te bűn és halál feletti győzelmed – jele előtt. Olyan győzelem ez, amelynek mi magunk is részesei vagyunk a keresztség és a hit által. Győzelem, ami az élet nagy mínusz jelét plusszá voltoztatta. Győzelem, ami világosságot hoz oda, ahol sötétség van, szeretet oda, ahol gyűlölet van, reményt hoz oda, ahol reménytelenség van, egy pohár vizet visz oda, ahol szomjúság van és kenyeret oda, ahol éhezés van. Ámen.

Pin It on Pinterest